O nama

Gradsko društvo Crvenog križa Novska ima pravnu osobnost i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa. U svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi, te djeluje na temelju misije i načela Međunarodnoga pokreta Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca i kao punopravni član Društva Crvenog križa Sisačko-moslavačke županije i saveza udruga Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske. 
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Novska djeluje na području grada Novska i općina Jasenovac i Lipovljani.

Gradsko društvo Crvenog križa Novska svoje djelovanje i rad temelji na odredbama Ženevskih konvencija od 12. kolovoza 1949. godine i njihovim Dopunskim protokolima od 8. lipnja 1977., Rezolucijama Međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te na načelu solidarnosti, načelima međunarodnog humanitarnog prava, temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, Zakonu o udrugama i Statutu Gradskog društva Crvenog križa Novska.

Osnovni ciljevi Gradskog društva Crvenog križa Novska su:
– ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama,
– doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana,
– poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana.

Ostvarenju ciljeva pristupa se poštujući prava i slobode svake osobe, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili bilo kojem drugom razlikovnom kriteriju.

ddk

Donacije

logoped

volonteri

 

Ulazna maska s glavne stranice